СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

Прием в 1-ви клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС
за учебната 2019/2020 год.


    1. Ред за приемане на ученици в І клас:
В І клас постъпват деца на 7 години навършени през 2019 календарна година.
    Деца навършили 6 години, могат да постъпват в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
    Децата постъпват в І клас по заявление на родителите или настойниците им.

    2. График за дейностите по приемането на ученици в І клас:

Вид дейност
Срок
1.
Подаване на заявления за записване в І клас
до 07.06.2019г.
2.
Обявяване на списък с класираните ученици
10.06.2019г.
3.
Записване в І клас
до 14.06.2019г.
4.
Обявяване на списъците на записаните ученици
18.06.2019г.
5.
Попълване на незаети места
до 13.09.2019г.


3. Необходими документи за записване.
  3.1.Заявление за участие в 1 класиране /по образец/.
  3.2.Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас (оригинал).
  3.3.Заявление за посещение на полуинтернатна група /ЦОУД/.
  3.4.Декларация за предоставяне на лични данни - от акт за раждане, което се връщана на родителя.
  3.5.Здравно-профилактична карта с отбелязани имунизации към датата на записване.

4. Комисия за приемане на документите за записване:
Председател: Мелек Абил - старши учител, начален етап
Членове:
1.Димитрина Милушева - главен учител, начален етап
2.Семра Ахмед - старши учител, начален етап