СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката.