СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

ПРОЕКТ "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ"

МОСВ И ПУДООС
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
"ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017"

Продължителност: 6 месеца
Проектът е насочен към общите предизвикателства, а именно: Териториален обхват: Република България, Община Главиница, СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
Планирано начало: 05.2017 г. (месец /година)
Планиран край: 10.2017 г. (месец /година)
Обща цел: Повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда във възпитателния и образователен процес.
Специфични цели: Използване на учебното съдържание по природни науки за формиране и развитие на грамотност за природната среда, процесите и явленията в нея и тяхната взаимосвързаност. Насърчаване участието на родителите във възпитателно-образователния процес в училището чрез съвместни прояви.
Резюме: Чрез реализиране на проекта ще се подпомогне екологичното обучение и възпитание на учениците. Това ще подобри тяхното отношение към заобикалящата среда и активното им участие в мероприятия с цел опзване на природните ресурси - почистване, озеленяване, засаждане и облогородяване.