СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

ПРОЕКТ „Подобряване на качеството на образованието в средищните уч-ща чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Проектът е с национален обхват
Продължителност - 36 месеца
Планирано начало на изпълнение на проекта - 20 декември 2011 г.
Планиран край на изпълнение на проекта - 31 октомври 2014 г.

ЦЕЛ: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих, игри и хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.