СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката.

Финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Продължителност на проекта - до 31 октомври 2018 г.

Основна цел: Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.


АНКЕТНИ КАРТИ